Allmänna villkor

Introduktion

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.tvattdax.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Tvättdax Sverige AB, org. nr 559110-1372. Regissörgatan 11, 215 83, Malmö. Vid frågor kontakta oss här.

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

1.1 Tvättdax är ett företag som bistår sina kunder med tvätteritjänster. Tjänsten består av upphämtning, hushållstvättning strykning, mangling, fläckbehandling pressning och återlämning(”Tjänsten”). Med hushållstvätt avses för närvarande vattentvätt, dock ej handtvätt.

 

 

1 ALLMÄNT

1.1 Tvättdax är ett företag som bistår sina kunder med tvätteritjänster. Tjänsten består av upphämtning, hushållstvättning strykning, mangling, fläckbehandling pressning och återlämning(”Tjänsten”). Med hushållstvätt avses för närvarande vattentvätt, dock ej handtvätt.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller mellan Tvättdax, Org.nummer 559110-1372, och användare eller företaget av Tjänsten.

1.3 För att beställa tjänsten måste kunden registrera sig på www.tvattdax.se.

1.4 Kunden måste acceptera Villkoren som är rättsligt bindande för alla kunder av Tjänsten.

1.5 Åldersgränsen för att använda sig av tjänsten är 18 år.

1.6 Tvättdax utför endast upphämtning på adress inom en radie om 5 mil..

1.7 Om kunden inte accepterar eller är oförmögen att följa Villkoren äger kunden inte rätt att använda Tjänsten. Tvättdax förbehåller sig rätten att säga upp kunden som inte följer Villkoren.

1.8 Kunden är skyldig att meddela tvättdax om eventuell skada som kan finnas på kläder som kan medföra spridning såsom klädesmal eller liknande. Tvättdax har då rätten att avbryta din order.

2 ANVÄNDARKONTO

2.1 Uppgifterna som kunden registrerar på användarkontot måste vara fullständiga och korrekta. Det ankommer på kunden att ständigt hålla sina uppgifter uppdaterade.

2.2 Kunden ansvarar för att skydda sitt lösenord och övriga inloggningsuppgifter till användarkontot. Kundens kontouppgifter är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än kunden.

2.3 För det fall kunden får kännedom om att någon obehörigen brukar Användarens konto eller andra säkerhetsöverträdelser måste kunden omedelbart meddela Tvättdax.

3 BETALNINGSVILLKOR

3.1 Aktuellt pris för tjänsten anges under paket info på webbsidan.

3.2 Priser är angivna inklusive moms och avgifter om inget annat anges. Vid betalning kan kunden se pris.

3.3 Kunden debiteras vid leverans eller direkt på hemsidan. Vid prenumeration veckovis eller månadsvis.

3.4 Betalning sker när beställning av tjänsten är genomförd. Vid försenad betalning tillkommer en påmminelse avgift om 60 SEK.

3.5 Vid misslyckad betalning informeras kunden. Kundens beställning kvarstår därefter i 48 timmar. Om betalningen inte genomförs inom 48 timmar makuleras beställningen.

3.7 Betalningarna sker via Swish, faktura eller kortbetalning. Kortbetalning betalas på hemsidan när du väljer kortbetalning som betalningsmetod.

4 UPPHÄMTNING AV TVÄTTGODS

4.1 Upphämtning av tvättgods sker på den adress som kunden angivit vid registrering, om inget annat överenskommits. Kunden kan även lämna tvättgodset i påsar utanför den uppgivna adressen. Det är kundens ansvar att adressen är korrekt. Ansvaret för tvättgodset övergår till Tvättdax först när tvättgodset är upphämtat. Tvätten hämtas den dag och tid som kunden själv har bokat in på sidan efter betalningen.

4.2 Tvättdax kontrollväger tvättgodset vid upphämtning. Kunden erhåller ett upphämtningskvitto med tvättgodsets vikt som skickas per e-post. Överskrider tvättgodset den avtalade vikten förbehåller sig Tvättdax att ta betalt enligt gällande prislista.

4.3 Är kunden inte tillgänglig på den angivna adressen eller finns inget tvättgods utplacerat vid tillfället för upphämtning av tvättgodset sker ingen återbetalning. Tvättdax är då inte heller skyldiga att hämta tvättgodset vid ett annat upphämtningstillfälle.

4.4 Vid upphämtning av tvättgodset ska kunden uppge vilka åtgärder som önskas om detta inte anges vid beställningen (Övriga upplysningar).

4.5 Är kunden inte tillgänglig på adressen eller om det inte finns några skriftliga instruktioner kommer tvättgodset tvättas i enlighet med tvättinstruktionerna på plaggens insida. Finns det inga tvättinstruktioner på plaggens insida kommer plaggen tvättas i enlighet med hur förevarande plagg tvättas normalt sett.

4.6 Uppstår försening ankommer det på Tvättdax att kontakta kunden för att bestämma en ny tid för upphämtning.

4.7 Kunden kan avboka eller ändra tid för upphämtning innan kl. 23:59 dagen innan avtalad upplockning. Sker tidsändring eller avbokning senare tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor.

4.8 Upphämtning ingår i priset, om inget annat avtalats.

5 ÅTERLÄMNING AV TVÄTTGODS

5.1 Det är kundens ansvar att adressen är korrekt. Återlämning av tvättgods sker på den adress som kunden angivit vid registrering av användarkontot, om inget annat överenskommits. Om det vid återlämning av tvättgods inte finns någon person tillgänglig på adressen lämnas tvättgodset utanför dörren på den angivna adressen, om inget annat överenskommits. Ansvaret för tvättgodset övergår till kunden när Tvättdax har återlämnat tvättgodset.

5.2 Återlämning av vardagstvätt sker senast 48 timmar efter upphämtning. All slags kemtvätt återlämnas inom 5 arbetsdagar. Kunden kontaktas alltid innan återlämning.

5.3 Uppstår försening ankommer det Tvättdax att kontakta kunden för att bestämma en ny tid för återlämning.

5.4 Återlämning ingår i priset, om inget annat avtalats.

5.5 Kunden kan avboka eller ändra tid för återlämning fram till kl. 23:59 dagen innan avtalad återlämning. Sker tidsändring eller avbokning senare tillkommer en administrativ avgift om 200 kronor. Återlämning ingår i priset, om inget annat avtalats.

6 AVBESTÄLLNING

6.1 Avbeställer kunden beställning innan den har slutförts har Tvättdax rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Tvättdax har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att Tvättdax inte har kunnat åta sig annat arbete.

7 REKLAMATION

7.1 Reklamation av tvättgods sker direkt till Tvättdax.

7.2 Det ankommer på kunden att undersöka tvättgodset snarast efter återlämningför att upptäcka eventuella fel på tvättgodset.

7.3 Anmärkningar på tjänstens utförande ska göras till Tvättdax inom skälig tid från det att kunden upptäckt felet. En anmärkning som görs inom 2 veckor efter det att kunden har upptäckt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.

7.4 Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger några fel på tvättgodset har Tvättdax rätt till ersättning av de kostnader som med anledning av reklamationen. Det åligger Tvättdax att upplysa kunden om detta när reklamation sker.

8 SKADEERSÄTTNING & ANSVAR

8.1 Tvättdax är ansvarig för skada på tvättgods som uppkommit under tiden som Tvättdax varit ansvarig för tvättgodset. Tvättdax ska i så fall underrätta kunden om att skada har uppkommit.

8.2 Tvättdax förbinder sig att kompensera skada som uppkommit på tvättgodset till dagsvärdet med hänsyn till värdeminskningen. För att ersättning för skador eller åverkan på tvätten skall ersättas åligger det dig att uppvisa underlag för värdet på tvätten. 

8.3 Om kunden kan visa att det uppkommit skada på ett plagg som utgör del av ett plagg, exempelvis en kostym eller en dräkt, är Tvättdax skyldig att ersätta båda plaggen. Om Tvättdax kan visa att uppkommen skada inte beror på försummelse från Tvättdaxs sida är Tvättdax befriade från ersättningsansvar.
Tvättdax ansvarar ej för plagg som skickas som hushållstvätt (kilovis), men som inte klarar torktumling och krymper.

8.4 Vid det fall Tvättdax skriftligen informerar kunden om de risker för skador på tvättgodset som är förenade med en viss tjänst, samt avrått kunden från en sådan tjänst, är Tvättdax inte ansvariga för skada om kunden ändå vill utföra sådan tjänst som Tvättdax avrått ifrån.
Tvättdax tar inte ansvar för viskos, silkes och ullmattor som krymper, tappar glans/färg och missfärgas.
Missfärgningar och fläckar kan komma att kvarstå efter tvätt. Det är kundens ansvar att först kontakta Tvättdax och rådfråga om en fläck går bort.

 

9 UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

9.1 Villkoren gäller tillsvidare och kan sägas upp av kunden dagen innan avtalad tid kl 23.59.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Webbsidan är skyddad av upphovsrätt. Detta innebär den som vill använda material från webbsidan måste inhämta Tvättdaxs skriftliga medgivande. Den som använder material från webbsidan utan Tvättdaxs medgivande gör sig skyldig till intrång i upphovsrätten. Intrång i upphovsrätten kan föranleda skadeståndsansvar.

11 LÄNKAR TILL TREDJE PART

11.1 Webbsidan kan innehålla länkar till tredje parter. Dessa webbsidor eller tjänster står utanför Tvättdaxs kontroll och ansvar. Tvättdax är inte ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som finns på länkade sidor.

11.2 Tvättdax uppmanar användare och besökare på webbsidan som klickar på länkar placerade på webbsidan att granska villkor och sekretesspolicy för dessa webbsidor.

12 PERSONUPPGIFTER

12.1 Tvättdaxs hantering av personuppgifter sker alltid i enlighet med personuppgiftslagen.

12.2 Kunden lämnar sitt samtycke till att Tvättdax inhämtar personuppgifter. Tvättdax sparar Användarens personuppgifter i syfte att kunna utföra Tjänsten på bästa möjliga sätt och till bästa möjliga service. Hantering av personuppgifter sker med datastöd.

12.3 Tvättdax inhämtar alltid kundens samtycke för användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte.

12.4 Kunden kan kontakta Tvättdax för att begära att deras personuppgifter ska korrigeras eller raderas.

12.5 Tvättdax lämnar inte ut personuppgifter till tredje man.

13 COOKIES

13.1 En cookie är en passiv textfil som lagras på din dator. Tvättdax använder cookies för att underlätta besökarens användning av webbplatsen i syfte att bedriva anonyma besöksstatisk, hålla isär inloggade användare på sajten samt för att bygga segment och målgrupper för annonsoptimering.

13.2 Användaren kan lämna hantera cookies bland inställningar i webbläsaren.

14 ÄNDRING AV VILLKOREN

14.1 Tvättdax har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa villkor. Ändringarna träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändringarna har publicerats på websidan eller annars adresserats till kunden.

15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

15.1 Svensk lag ska tillämpas med anledning av tvist av villkoren.

15.2 Eventuella tvister rörande tjänsten bör, om Tvättdax och kunden inte kan nå uppgörelse, hänskjutas till avgörande av Allmänna reklamationsnämnden. Tvättdax förbinder sig att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation.

16 Betalning

16 Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

16.1 Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Dankort. Debitering av ditt betalkort sker direkt

Din varukorg